Privacy

Privacy

Privacyverklaring Lof Loodgieters

Lof Loodgieters vindt het belangrijk om de gegevens die u aan ons verstrekt goed te beschermen. Uw persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd en daarmee ook uw privacy.

In deze privacyverklaring informeren wij u over welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en waarvoor wij deze vervolgens gebruiken.

Deze privacyverklaring is van toepassing op iedereen die contact heeft met NL-convectoren, ongeacht of u (ex-)klant bent of enkel onze website bezoekt.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?

Lof Loodgieters
Hoornse Jaagweg 1
1474 HM  OOSTHUIZEN

Voor contact bel: 0299-404648

Wijziging van de privacyverklaring

Lof Loodgieters kan de privacyverklaring op ieder moment wijzigen. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te bekijken. Zo weet u of er iets veranderd is. Bij belangrijke wijzigingen van de privacyverklaring informeren wij u hierover rechtstreeks.

Wanneer leggen wij persoonsgegevens van u vast?

Wanneer u telefonisch, via onze website of andere communicatiemiddelen met ons contact heeft, leggen wij persoonsgegevens van u vast. Dit gebeurt in de volgende situaties:
– U vraagt informatie aan over onze producten/diensten.
– U vraagt een offerte aan voor onze producten/diensten.
– U plaatst een bestelling voor onze producten/diensten.
– U meldt een storing/defect met betrekking tot onze producten.
– Voor het versturen van een factuur.

Welke persoonsgegevens leggen wij vast?

Lof Loodgieters legt de volgende gegevens van u vast:
– Naam
– Adres
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Lof Loodgieters kan ook de volgende gegevens van u vastleggen:
– IP-adres
– Locatie van de gegevens
– Gegevens van uw activiteiten op onze website
– Internet browser en device type
– Surf- en klikgegevens als u onze website bezoekt en daarop het plaatsen van cookies heeft geaccepteerd

Welke rechten heeft u t.a.v. uw persoonsgegevens

Op grond van de wet- en regelgeving heeft u verschillende rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Hieronder kunt u informatie vinden over deze rechten. U kunt uw rechten uitoefenen door een mail te sturen naar info@lofloodgieters.nl of een brief naar Lof Loodgieters, Hoornse Jaagweg 1, 1474 HM  Oosthuizen.

Vermeld in uw brief of mail om welk recht het gaat dat u wilt uitoefenen. Zet tevens in uw brief of mail uw naam, adres en telefoonnummer.

Daarnaast vragen wij u ook een kopie van uw rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs mee te sturen. Lof Loodgieters vraagt u dit, omdat wij moeten kunnen vaststellen dat u de persoon bent op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. Dit is om te voorkomen dat iemand door het gebruik van uw naam deze gegevens kan inzien. De identiteit vaststellen kan bijvoorbeeld aan de hand van het rijbewijs, paspoort of ander identiteitsbewijs. Op de website van de Rijksoverheid kunt u lezen hoe u veilig een kopie van uw identiteitsbewijs verstrekt. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Lof Loodgieters reageert zo snel als mogelijk is, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek.

Recht op inzage

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. U kunt daarom bij ons opvragen welke persoonsgegevens wij van u hebben en waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken.

Recht op rectificatie van persoonsgegevens

Daarnaast heeft u het recht uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of onvolledig worden verwerkt.
Wilt u gebruik maken van dit recht, dan verzoeken wij u in uw brief of mail aan te geven welke persoonsgegevens van u gecorrigeerd dienen te worden en om welke reden.

Recht van verwijderen van persoonsgegevens

U heeft het recht om verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken voor zover deze gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Het is mogelijk dat wij niet of niet volledig kunnen voldoen aan uw verzoek tot verwijdering, omdat Lof Loodgieters verplicht is op grond van bijvoorbeeld de belastingwetgeving om bepaalde gegevens te bewaren.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft ook het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat Lof Loodgieters in bepaalde situaties de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk staakt. In de volgende situaties kunt u dit recht inroepen:

 1. In afwachting van de beoordeling van een verzoek tot rectificatie of bezwaar
 2. Indien uw persoonsgegevens eigenlijk verwijderd zouden moeten worden, maar u geen verwijdering wenst
 3. Indien Lof Loodgieters de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, terwijl u deze gegevens nog nodig heeft voor de voorbereiding op een rechtszaak

Recht op data portabiliteit

U heeft het recht om de door u aan Lof Loodgieters verstrekte persoonsgegevens te ontvangen in een elektronisch gangbare vorm. In deze vorm kunt u de gegevens hergebruiken of doorgeven aan een ander bedrijf van uw keuze. Ook is mogelijk dat een ander bedrijf dit recht namens u uitoefent. Hiervoor hebben we dan wel een machtiging van u nodig, zodat we zeker weten dat dit bedrijf dit namens u opvraagt.

Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of op basis van een met u gesloten overeenkomst.

Recht van bezwaar

Het recht van bezwaar houdt in dat u zich vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens door Lof Loodgieters. U heeft dit recht in de volgende gevallen:

 • De verwerkingen die plaatsvinden op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang
 • Wanneer wij uw gegevens gebruiken voor profilering
 • Tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct markering doeleinden

Wanneer u bezwaar maakt tegen deze verwerkingen dan zullen wij beoordelen of we aan uw bezwaar tegemoet kunnen komen. Het is in dat geval aan Lof Loodgieters om aan te tonen dat we, ondanks uw bezwaar, toch een gerechtvaardigd belang hebben de persoonsgegevens te blijven verwerken. Indien die afweging van belangen in uw voordeel uitvalt, zullen wij de verwerking van persoonsgegevens staken.

Heeft u bezwaar tegen het ontvangen van commerciële boodschappen en daarop gebaseerde profilering, dan kunt u ons verzoeken het gebruik van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden te beëindigen. Wij stoppen dan direct.

Dit recht kunt u uitoefenen door ons een brief of mail te sturen. (knop contact)

Ontvangers van persoonsgegevens

Om de contractuele verplichtingen met u na te komen en ten behoeve van een goede dienstverlening worden persoonsgegevens verwerkt door:

 • Medewerkers van Lof Loodgieters die belast zijn met de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de door ons vastgestelde doelen, zoals de klantenservice, financiële administratie, marketing en IT ten behoeve van een goede beveiliging en functioneren van het systeem omtrent het gebruik van uw persoonsgegevens.

Ook schakelen wij derde partijen in ten behoeve van onze dienstverlening aan u waaronder:

 • Onze leveranciers voor het versturen van de door u bestelde producten.
 • Incassobureaus en deurwaarders bij niet of niet tijdige betaling van facturen.
 • IT-bedrijven: om o.a. bedrijfsprocessen te optimaliseren.

Voor zover deze derde partijen bij de uitvoering van hun werkzaamheden de beschikking krijgen over persoonsgegevens, heeft Lof Loodgieters duidelijke afspraken gemaakt op het gebied van technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Indien Lof Loodgieters werkt met een derde partij buiten Europa, dan worden passende waarborgen ter bescherming van uw persoonsgegevens overeengekomen binnen de wettelijke vereisten voor internationale doorgifte van persoonsgegevens. Zo maken we gebruik van de standaardbepalingen voor gegevensbescherming goedgekeurd door de Europese Commissie of worden persoonsgegevens verwerkt in een land waarvoor een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie bestaat. Wilt u meer informatie over de passende waarborgen die Lof Loodgieters biedt bij een internationale overdracht van persoonsgegevens, dan kunt u een mail sturen naar info@lofloodgieters.nl onder vermelding van ‘internationale doorgifte van persoonsgegevens’.

Hoe veilig zijn uw gegevens bij Lof Loodgieters?

Lof Loodgieters heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij bewaren uw persoonlijke gegevens op beveiligde servers en beveiligde computers, die bescherming biedt tegen ongeoorloofde toegang, publicatie en gebruik van de gegevens door onbevoegden binnen en buiten Lof Loodgieters. Deze beveiligingseisen stellen wij ook aan de derde partijen die voor ons persoonsgegevens verwerken.

Hoe lang bewaart Lof Loodgieters uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang het nodig is om het product, dienst of service aan u te kunnen leveren:

 • Bij aanvraag van een offerte voor een product of dienst, informatie-aanvraag, levering van een product, storingsaanvraag bewaren wij uw gegevens voor maximaal 1 jaar.
 • De volgende gegevens: IP-adres, locatie van de gegevens, gegevens van uw activiteiten op onze website, internet browser en device type, surf- en klikgegevens als u onze website bezoekt worden voor maximaal 2 jaar bewaard.
 • In bepaalde gevallen zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens voor een bepaalde periode te bewaren: zoals voor de belastingwetgeving waarvoor een termijn van 7 jaar geldt.

Voor het stellen van vragen over deze privacyverklaring of over de wijze hoe Lof Loodgieters met uw persoonsgegevens omgaat of om een klacht in te dienen, kunt u hier contact met ons opnemen: info@lofloodgieters.nl of 0299-404648  .